Symposion om ældre jernalder: Fødevarer og teknologi i førromersk og romersk jernalder

Symposion om ældre jernalder: Fødevarer og teknologi i førromersk og romersk jernalder

Event Group

VejleMuseerne har den glæde at fortsætte traditionen med et årligt symposion knyttet til den ældre jernalder. Symposiet har tidligere været kendt som Ertebølle Symposium, og kommer fremadrettet til at hedde Symposion om ældre jernalder. Vi forventer at symposiet kommer til at rejse rundt i landet blandt de forskellige museer.

Temaet for dette års symposion er fødevarer og teknologi i førromersk og romersk jernalder. I de forskellige sessions bliver spændende udgravninger kombineret med de nyeste naturvidenskabelige metoder. Symposiet henvender sig derfor både til arkæologer på de danske museer og universiteter såvel som naturvidenskabelige eksperter, så vi sammen kan blive endnu bedre.

Ved at kombinere de nyeste analysemetoder med spændende udgravninger er formålet at blive klogere på ældre jernalders mennesker og samfund samt nye metoder, der kan presse mere viden ud af de mange nødudgravninger. Bag hvert potteskår og grube gemmer sig nemlig også en social dimension, som man ikke kan se bort fra. Derfor vil vi også kigge på den sociale dimension af fundene.

Symposiet afholdes fredag d. 28. sept, kl. 9.30-18.00 på Vingsted Mølle, Vingstedvej 58, 7182 Bredsten.

Prisen for symposiet er 150 kroner (inklusiv kaffe og frokost) med mulighed for at tilkøbe festmiddag om aftenen for yderligere 150 kroner.

Tilmelding HER.

Symposiet arrangeres af Mads Ravn, Nanna Kirkeby og Katrine Balsgaard Juul fra VejleMuseerne. Spørgsmål rettes til Mads Ravn: marav@vejle.dk

PROGRAM
(Download .pdf)

9.30-10.00 : Ankomst og kaffe

10.00-10.30 : INTRODUKTION
Mads Ravn, VejleMuseerne
Introduktion med Stand der Forschung over ældre jernalder. Dagens program byder på en række spændende oplæg, der alle bidrager til vores viden omkring ældre jernalder. Introduktionen præsenterer rammerne for vores viden om ældre jernalders mennesker og samfund set gennem fødevarer og teknologi.

SESSION 1 : JERNALDERMENNESKETS OMGIVELSER
Session 1 byder på forskellige naturvidenskabelige vinkler, der kan belyse ældre jernalders mennesker i deres omgivelser.

10.35-10.55 : Nye geoarkæologiske undersøgelser af marksystemer i Søhøjlandet – erfaringer og resultater
Nina Helt, Museum Silkeborg
I 2016-2018 blev der foretaget geoarkæologiske undersøgelser af de tre marksystemer Silkeborg Vesterskov, Hjortsballe og Boes Skov som led i det KFU-finansierede forskningsprojekt ”Møg og Marker. Gødskningsstrategier i Yngre Bronzealder og Ældre Jernalder”. I dette indlæg vil jeg dels præsentere de metodiske erfaringer, vi har gjort os vedrørende prøvetagningsstrategi og analysemetoder, dels de kulturhistoriske konklusioner, vi er nået frem til vedrørende gødskningspraksis og den rumlige udnyttelse af marksystemerne.

11.00-11.20 : Resilience and breakpoints”. Forandringer i jernalderens landbrug, kost og ernæring: Samfund, teknologi eller klima?
Peter Steen Henriksen, Nationalmuseet
I løbet af jernalderen sker der store forandringer i landbruget med både nye afgrøder og nye driftsformer. Hvad er det så der igangsætter forandringerne; er det ændringer i samfundsstrukturen, nye teknologiske landvindinger eller forandringer i klimaet.
I projektet: ”Resilience and breakpoints – exploring linkages between societal, agricultural and climatic changes in Iron Age Denmark” financieret af en bevilling fra DFF vil vi i de kommende år prøve at undersøge disse spørgsmål ved at samle alle tilgængelige data fra makrofossil- og pollenanalyser og kombinere dette med lokale klimadata fra isotopmålinger af årringe fra egetræer samt arkæologiske data.

11.25-11.45 : Afgrøde eller ukrudt?
Peter Mose, Moesgaard Museum
Foredraget tager udgangspunkt i analyser af plantemakrofossiler fra førromersk jernalder og ældre romersk jernalder. Her indikerer fundmaterialet, at der var langt mere flydende grænser imellem dyrket afgrøde og ukrudt end det kendes fra vore dages kraftigt regulerede agerbrug. Fokus i denne diskussion vil især være på arter, som vi i dag vil betegne som ukrudt, samt på oliefrø-planter.

11.50-12.10 : Mennesker og dyr i ældre jernalder: ”Updates” & ”Breaking News”
Jacob Kveiborg, Moesgaard Museum
Oplægget vil forsøge at gøre status over de seneste års zooarkæologiske forskning vedrørende ældre jernalders husdyr og husdyrhold, ligesom nye resultater vil blive fremlagt.
Sidst men ikke mindst, vil der blive givet bud på områder og nye metoder som vil kunne bidrage med ny viden i fremtiden.

12.15-13.15 : FROKOST

13.15-13.35 : Fjerkræ, får og grise i østdanske romertids jordfæstegrave – de dødes mad?
Anne Birgitte Gotfredsen, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet
De døde i romertidsgravene var medgivet almindelige husdyr som får, svin og kvæg men også de helt nye - tamhøns og tamgæs - introduceret til Danmark omkring Kristi fødsel. Dyrene som dannede fundamentet for fødeøkonomien i det levede liv skulle også medgives de døde. Alligevel adskilte arternes relative hyppigheder, parteringsteknik og aldersprofil af dyrene i gravene sig fra sammensætningen på samtidige bopladser. Fokus vil endvidere være på højstatus indikatorer og dynamikken i gravlægningsskikkene, som undergik markante ændringer ved overgangen fra ÆRJ til YRJ.

13.40-14.00 : Erfaringer med multiproxyanalyser i bebyggelsesanalyser
Kent Otte Laursen, VejleMuseerne
Det daglige livs omdrejningspunkt i jernalderen har været gøremål forbundet med håndtering af afgrøder og kreaturer, tilberedning af føde, samt affaldshåndtering. Laghusenes indre opdeles vanligvis i to dele – med stald og beboelsesrum, mindre huse tolkes ofte som uspecificerede ”økonomibygninger” og gruberne som ”affaldsgruber”. Erfaringer fra integrerede analyser af forskellige naturvidenskabelige prøver med overlappende udsagnsværdi – såkaldte multiproxy-analyser – viser at det er muligt at få et billede af dagliglivet på en jernaldergårdsplads i en højere opløsning; men også at der er flere vanskeligheder forbundet med sådanne analyser.

14.05-14.25 : Menneskene bag krigerne fra Alken Enge
Lene Mollerup, Museum Skanderborg
Det enestående fund af humant skeletmateriale fra Alken Enge, ved Skanderborg bidrager med ny viden om jernaldermenneskene i tiden omkring år 0. Det unikke ved fundet er, at det fremstår som et biologisk ’vindue’ til jernalderens befolkning, hvor vi får mulighed for at studerer en større gruppe af individer, som levede og døde samtidig.
Fundet er unik på et populationsplan, da der er tale om én episode – ét nedslag i tid. Oplægget har fokus på menneskene bag krigerne, og hvad vi indtil nu kan sige om dem, der endte deres dage i Alken Enge.

14.30-15.10 : KAFFE

SESSION 2 : JERNALDERMENNESKETS HÅNDVÆRK
Session 2 byder på forskellige vinkler af mennesket bag de enkelte håndværk.

15.10-15.30 : Gådefulde forrådskar– en diskussion af de nedgravede forrådskar i ældre jernalder
Niels Haue, Nordjyllands Historiske Museum
I huse fra førromersk jernalder optræder nogen gange store nedgravede forrådskar i husets beboelsesdel. Dette oplæg vil præsentere denne fundgruppe, som gennem de seneste 20 års udgravninger er blevet mere udbredt, men hvor formålet med disse nedgravninger fortsat er gådefulde. Kan nye arkæologiske eller naturvidenskabelige analyser bidrage til lerkarrenes funktion?

15.35-15.55 : Keramik og brænding – keramikerens syn på jernalderens teknologi
Anne Mette Trans, VejleMuseerne

16.00-16.20 : I smedens fodspor - smedehåndværket belyst gennem arkæologiske kontekster og metallurgiske analyser
Esben Klinker Hansen, VejleMuseerne
Med udgangspunkt i nogle udvalgte, arkæologiske kontekster fra middelalder og renæssance, diskuteres det hvorledes metallografiske analyser og jordprøver kan belyse smedens metoder og materialevalg. Hvad ved vi nu og hvad kan vi fokusere på i kommende undersøgelser?

16.25-16.45 : Teknologi og ressourcer i jernudvindingen
Mads Rohde Jylov, Museum Silkeborg
I 150 år har forhistorisk jernudvinding været belyst af historikere, etnografer og arkæologer. Men hvad ved vi egentligt? Er vores viden om forhistorisk jernhåndtering bygget på hårde facts? Hvis ikke- giver det så mening at bruge et teknologikompleks som forklaring og begrundelse for tendenser og strukturer vi tror vi ser i et fortidigt samfund? Gennem en række eksempler fra den arkæologiske verden, eksperimentel arkæologien og etnografiske studier belyses de generelle problematikker. Kan vi i virkeligheden forstå et fortidigt håndværk?

16.50-17.10 : Ørregård – vild jernproduktion i de vestlige provinser
Martin Winther Olesen, Museum Midtjylland
To års udgravninger ved Ørregård har udfordret den måde vi angriber vores jernalderbopladser på, også hvad angår strategier for brug af de naturvidenskabelige metoder både i felten og i den efterfølgende analyse proces.
Fundet er både spændende og specielt, men forudsætningerne for udgravningen er også anderledes end normal. Undersøgelserne har karakter af forskningsudgravninger, men stadig underlagt en ”kapitel 8 lignende økonomi”.
Vi har således arbejdet med den bredest mulige vifte af prøver og potentielle analyser hvor tiden vil vise om vi nogensinde får økonomi til at få dem analyseret. Men vi har også arbejdet, - specielt hvad angår de omfattende spor af jernhåndtering – med ”dogme” naturvidenskab, med en langt mere direkte relation mellem prøve og kursoriske resultater Det giver muligheden for at resultaterne kan indgå i strategien for udgravningen af de enkelte anlæg og huse.
På baggrund af vores erfaringer fra blandt andet Ørregård er det blevet tydeligt hvor meget vi kunne vinde hvis vores naturvidenskabsfolk for alvor tog fat på at udvikle flere metoder og teknikker som kan bruges direkte i felten og som kan løfte niveauet i vores kapitel 8 arkæologi.

17.15-18.00 : Afsluttende diskussion og opsamling
Nanna Kirkeby, VejleMuseerne
I den afsluttende diskussion bliver der samlet op på dagens mange oplæg. Opsamlingen skal bruges som afsæt til at diskutere hvilke konsekvenser der er for kapitel 8 arkæologien fremadrettet.

18.05-?? : RUNDVISNING I JERNALDERMILJØET OG FESTMIDDAG FOR TILMELDTE

Event Hours

Dato 

28.09.2018 - 28.09.2018
Fra 09:30 - 18:00

Pris 

150 kr
  • Forskningschef og museumsinspektør - arkæologi
Mads
Ravn

Jernaldermiljøet i Vingsted

Jernaldermiljøet i Vingsted er et af Danmarks største rekonstruerede jernaldermiljøer, hvor huse, marker, smedje, offersted og husdyr udgør en hel jernalderbosættelse. Jernaldermiljøet består af en række huse og andre anlæg fra forskellige jernalderlandsbyer i Jylland og ligger smukt mellem græsmarker, opdyrkede agre, sø og skov.

Læs mere om Jernaldermiljøet i Vingsted og Vingsted Historiske Værksted her.

Adresse:
Skyttevej 12
7182 Bredsten
Følg skiltene fra landevejen gennem Vingsted

Åbningstider:
Området er altid åbent for vandreture, og der er gratis adgang. Selve husene i jernalderlandsbyen er kun åbne, når der er aktiviteter.

VejleMuseernes Arkæologer

VejleMuseerne er ansvarlig for arkæologien i Vejle, Hedensted og Fredericia kommuner.

Hver uge fortæller en eller flere af arkæologerne om deres arbejde - fx om en aktuel udgravning - i Arkæologernes Ugerevy: En kort video, som kan ses her på hjemmesiden eller på Facebook.

Læs mere om VejleMuseernes arkæologer HER.

Kontakt arkæolog Anders Horsbøl Nielsen på anhor@vejle.dk, hvis du gerne vil høre mere om en specifik udgravning.

Kulturmuseet Spinderihallerne

Kulturmuseet Spinderihallerne er et museum, hvor ingen siger ”fingrene væk” – tværtimod gælder ”fingrene frem”, for man må gerne røre ved tingene.

Museet er sammensat af forskellige udstillinger, der beskriver forskellige dele af Vejleegnens historie. Fra jernalderen til i går.

Læs mere om Kulturmuseet Spinderihallerne, udstillingerne og praktisk information HER.

Adresse:
Spinderigade 11
7100 Vejle

Åbningstider:
Tirsdag - søndag kl. 10-17.
Aftenåbent til kl 21.30 anden tirsdag i måneden (ikke juli+august). Datoer i 2018: 8/5 - 12/6 - 11/9 - 9/10 - 13/11 - 11/12
Åbent 2. påskedag, 2. pinsedag samt mandag i uge 42.
Enkelte lukkedage omkring jul/nytår.